1.1.1. VEIKLA.

PRAKTINIŲ IR PROBLEMŲ SPRENDIMO GEBĖJIMŲ BEI KŪRYBIŠKUMO UGDYMO PRADINĖSE KLASĖSE GALIMYBIŲ ANALIZĖ

 

Veiklos tikslas – 

įvertinti praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo situaciją, galimybes ir numatyti tobulinimo kryptis.

 

Rezultatai:

 • organizuota 10 viešųjų konsultacijų 200-ams švietimo bendruomenės atstovų, parengta 1 viešųjų konsultacijų ataskaita;
 • atliktas 1 mokslinis švietimo būklės tyrimas siekiant išsiaiškinti pradinių klasių mokinių praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo situaciją Lietuvoje ir užsienio šalyse ir pateikti rekomendacijas jai gerinti;
 •  atlikti 2 projekto veiklų veiksmingumo tyrimai;
 • organizuoti 4 tyrimų rezultatų pristatymui ir aptarimui skirti seminarai 100-ui dalyvių.

1.2.1. VEIKLA.

PEDAGOGŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SISTEMOS DARBUOTOJŲ

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

Veiklos tikslas:

tobulinti pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojų edukacines, vadybines kompetencijas.

 

Rezultatai:

 • parengtos 7 kvalifikacijos tobulinimo programos;
 •  organizuota 19 kvalifikacijos tobulinimo seminarų mokytojams, švietimo  pagalbos  specialistams ir mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojams;
 • organizuoti 8 edukaciniai pažintiniai vizitai į užsienio šalis (Vokietiją, Angliją, Austriją, Suomiją);
 • pagal projekto kvalifikacijos tobulinimo programą apmokyta daugiau nei 260 projekto tikslinės grupės atstovų. 

 

1.2.2. VEIKLA.

PEDAGOGŲ MOKYMASIS IR BENDRADARBIAVIMAS VIRTUALIOJE APLINKOJE

 

Veiklos tikslas –

sudaryti sąlygas pradinių klasių mokytojams, specialiojo ugdymo pedagogams ir mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją bendraujant, bendradarbiaujant ir mokantis virtualioje projekto aplinkoje.

 

Rezultatai:

 •  sukurtas projekto interneto puslapis;
 •  sukurta virtuali mokymosi aplinka, kurioje  bendraus  ir bendradarbiaus ne mažiau nei 800 aktyviai bendradarbiaujančių, bendraujančių ir besimokančių pedagogų bei mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojų;
 • parengta 20-ies skirtingų IKT įrankių valdymo instrukcijos ir jų taikymo ugdymui rekomendacijos bei pavyzdžiai.

 

1.2.3. VEIKLA.

BESIMOKANČIŲ MOKYKLŲ BENDRADARBIAVIMO TINKLŲ KŪRIMAS IR PALAIKYMAS

 

 

Veiklos tikslas –

tobulinti pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojų  edukacines, vadybines kompetencijas dalyvaujant besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklų veikloje.

 

Rezultatai:

 • parengta besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklų programa ir jai realizuoti reikalinga metodinė medžiaga;
 • sukurtas besimokančių 54 mokyklų bendradarbiavimo tinklas;
 • organizuotas 131 kvalifikacijos tobulinimo seminaras mokyklų komandoms ir bendruomenėms.

 

1.3.1. VEIKLA.

METODINIŲ IR MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ RENGIMAS

 

Veiklos tikslas –

rengti metodines ir mokymo(si) priemones praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymui.

 

Rezultatai:

 • parengtas ir išleistas 1 metodinis leidinys su DVD;
 • išversti į lietuvių kalbą ir išleisti 3 užsienio autorių metodiniai leidiniai;
 • sukurta 1 skaitmeninė mokymo priemonė, padėsianti veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą. 

 

http://www.tobulinimas.upc.smm.lt/vma/

Projekto renginių akimirkos

Senoji projekto svetainė

http://www.upc.smm.lt/projektai/tobulinimas/